Jeżeli jesteś kreatywny, pomysłowy i pracowity,

jeżeli jesteś osobą zorganizowaną, wytrwałą w działaniu,

jeśli chcesz bardzo dobrze obsługiwać komputer (programy finansowo-księgowe Insert), stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie, być asertywnym i odpornym na stres,

Twoja przyszłość zaczyna się w naszej szkole!

 

 1. Opis zawodu

Zawód technika ekonomisty jest dziś  bardzo poszukiwany. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Ważna w pracy ekonomisty jest ciekawość świata i zachodzących w nim zjawisk, logiczny, analityczny umysł,  spostrzegawczość, dociekliwość, umiejętność koncentracji uwagi, dokładność.

Wymagane predyspozycje w dużej mierze zależą od zajmowanego stanowiska. Jest to zawód stosunkowo dobrze opłacany.

Absolwent z tytułem technika ekonomisty posiada wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia rachunkowości oraz wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

 1. Uzyskane kwalifikacje

W trakcie nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

 • A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
 • A.36. Prowadzenie rachunkowości.

 

 1. Możliwość podjęcia pracy zawodowej

Absolwent z tytułem technika ekonomisty może podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwach w działach: księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, w dziale analiz, w sekretariacie,
 • urzędach skarbowych,
 • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą, własny e-biznes lub  e-commerse. 

 1. Nauczane przedmioty

Oprócz obowiązkowych przedmiotów  ogólnokształcących, realizowane są przedmioty:  

w zakresie rozszerzonym: 

 • język angielski, 
 • matematyka;

  przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:

 • przedsiębiorca w gospodarce rynkowej,
 • analiza ekonomiczna i sprawozdawczość,
 • język obcy zawodowy w branży ekonomicznej,
 • rachunkowość finansowa;

przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:

 • działalność przedsiębiorstwa,
 • kadry i płace,
 • biuro rachunkowe.

Od 4 lat w zawodzie technika ekonomisty prowadzone są innowacje pedagogiczne, obecnie pod hasłem  „ E-biznes”.

Uczniowie naszej szkoły w cyklu nauczania odbywają dwie 3-tygodniowe praktyki:

 • w dziale zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych oraz
 • w dziale księgowości.

 

 1. Ponadprogramowe kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji

Zawód technik ekonomisty jest powiązany z zawodem technika rachunkowości.

Podział zawodu na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji.

Wspólne kwalifikacje dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości dają możliwość szybkiego przekwalifikowania. Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych uzyska zawód technika rachunkowości.