1. Opis zawodu

Branżowa Szkoła II stopnia
Technik technologii żywności to zawód skierowany do tych absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodzie cukiernik i piekarz, którzy chcą podwyższyć kwalifikacje zawodowe. Będąc uczniem Szkoły Branżowej II stopnia, zapoznasz się z tajnikami produkcji artykułów spożywczych, dowiesz się, jak planować, organizować oraz nadzorować proces ich wytwarzania. Zadaniem techników technologii żywności jest również opracowywanie receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdrażanie ich do produkcji, wykonywanie fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych analiz wyrobów.

W BS II stopnia jest realizowana druga kwalifikacja wyodrębniona w tym zawodzie:
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

  1. Możliwość podjęcia pracy zawodowej

Miejsca pracy:

  • zakłady przemysłu cukierniczego, piekarskiego
  • cukiernie, piekarnie
  • zakłady przetwórstwa spożywczego
  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją spożywczą
  • pracownie analityczne

Równocześnie z kształceniem zawodowym, realizowane jest kształcenie ogólne, przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego.
Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, ocena i analiza żywności lub kierunkach pokrewnych.