Deklaracja dostępności została przygotowana w oparciu o przepisy obowiązującego prawa w szczególności:

INFORMACJA ZWIĄZANA Z WEJŚCIEM W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców i pełnoletnich uczniów):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci (dane osobowe) jest Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim ul. Obozowa 39 (Szkoła);
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu jest Pan Wiesław Kmak.

  Dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. St. Wyspiańskiego 10, tel. 33 844-96-41;

 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia, a więc za Państwa zgodą, w celach określonych każdorazowo w przekazywanych przez Państwa formularzach zgody.
  2. art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze czyli realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i regulaminach Szkoły oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej (ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1646))
 4. W przypadku przekazywania danych zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje oraz osoby wskazane każdorazowo w formularzach zgody na przetwarzanie danych;
 5. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia: przez okres wskazany w formularzu zgody; w przypadku gdy w dotychczasowych formularzach zgody taki okres nie został wskazany; najpóźniej do zakończenia nauki ucznia w Szkole;
  2. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia: przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez administratora;
 6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (w przypadku danych, o których mowa w pkt. 3b), lub warunkiem umownym (w przypadku danych, o których mowa w pkt. 3a), ewentualne konsekwencje nieudzielenia zgody podane są na właściwym formularzu zgody;
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 10. Jeżeli Państwa dane będą przekazywane do państw trzecich, będzie to każdorazowo wymagało od Państwa wyrażenia zgody.

 

Data 9.11.2018
Wielkość pliku 73.49 KB
Pobierz 522 

 

Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych

Statut szkoły - tekst ujednolicony po zmianach z 2020 r.

Data 21.05.2020
Wielkość pliku 714.26 KB
Pobierz 546