Miło nam poinformować, że nasza szkoła znalazła się na liście szkół będących laureatami V Edycji Konkursu Ekologicznego „Edukujemy – Pomagamy” w kategorii szkół ponadpodstawowych.

To dzięki Wam!
Do programu zbiórki baterii używanych organizowanego przez Organizację Odzysku Reba przystąpiliśmy w roku 2008 i w ciągu 12 lat udało nam się zebrać ponad 1500 kg baterii.
Szczególnie ważnym problemem do rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami jest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, do których zaliczamy baterie oraz zużyte i przeterminowane akumulatory. Duże zagrożenie środowiskowe i zdrowotne powodują metale ciężkie w nich zawarte, dlatego baterie po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznym, czyli takim, który ze względu na swoje właściwości wymaga specjalnego traktowania.
Znaczne ilości związków kadmu stosowane są do konstruowania materiałów elektrodowych w ogniwach niklowo-kadmowych. Pierwiastek ten może dostać się do organizmu człowieka drogą inhalacyjną lub pokarmową. Gdy stężenie kadmu w organizmie przekroczy dopuszczalne normy, może wystąpić nadciśnienie, zmiany nowotworowe, zwłaszcza gruczołu krokowego, i nerek.
Zawartość rtęci w bateriach stała się przedmiotem regulacji prawnych ze względu na dużą toksyczność tego pierwiastka. Metal ten stosowany był do produkcji baterii cynkowo – manganowych z elektrolitem kwasowym. Dodatek rtęci powodował wydłużenie czasu użytkowania tego typu baterii. Rtęć w środowisku w wyniku reakcji chemicznych i pod wpływem czynników biologicznych, zwłaszcza aktywności bakterii, przechodzi w najbardziej toksyczne formy: metylortęć i dimetylortęć. Związki rtęci mogą trafić do organizmu człowieka poprzez spożywanie pokarmów zwłaszcza pochodzenia morskiego, w których kumuluje się ten pierwiastek.
Cynk jest stosowany powszechnie w przemyśle galwanicznym do produkcji elektrod. Stosowane w rolnictwie komposty z odpadów komunalnych i przemysłowych oraz osady ściekowe powodują nagromadzenie tego pierwiastka w glebie. Cynk jest pierwiastkiem niezbędnym w organizmie człowieka, jednak duże dawki powodują uszkodzenie wielu procesów biochemicznych i odkładanie się tego pierwiastka w nerkach, wątrobie i gruczołach płciowych.
Niekontrolowane pozbywanie się zużytych ogniw prowadzi do zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych metalami ciężkimi. Natomiast obecność baterii w odpadach komunalnych, które są unieszkodliwiane przez składowanie i kompostowanie, prowadzi do podwyższenia zawartości metali ciężkich w odciekach składowiskowych i kompostach.
Jedną z metod unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych jest recykling. Proces ten polega na poddaniu odpadów odpowiedniej obróbce, pozwalającej na prawie całkowity odzysk zawartych w nich związków chemicznych. Zużyte baterie stanowią źródło cennych surowców. Recykling zawartych w nich metali powoduje oszczędność energii zużywanej na wydobycie i przetworzenie kopalin. Ponadto stosowanie recyklingu ogranicza zagrożenie dla środowiska jakie stanowią metale zawarte w zużytych bateriach. W procesie recyklingu baterii stosuje się trzy metody odzysku (mechaniczne, hydrometalurgiczne, termiczne) poprzedzone etapami wstępnymi, takimi jak zbiórka i segregacja czyli rozdzielenie odpadów zawierających różnego rodzaju akumulatory i baterie.

 

 


Agnieszka Pilarczyk-Wawręty