W ramach programu Erasmus+ 2019, akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

pt. „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!” 14 uczniów klas trzecich technikum w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji turystyki 1 marca 2022 roku wyjechało do Niemiec na miesięczny staż zawodowy.
Praktyka zagraniczna uczniów w ramach programu Erasmus+ zostanie przez szkołę uznana jako obowiązkowa praktyka zawodowa zawarta w programie nauczania.
Głównym celem projektu jest umożliwienie jego uczestnikom zdobycia międzynarodowego doświadczenia oraz rozwoju ich kompetencji zawodowych, językowych i społecznych.
Dzięki nauce w zagranicznych hotelach o wysokich standardach praktykanci staną się mobilni na europejskim rynku pracy. Instytucje partnerskie (hotele) zostały wybrane na podstawie ich długoletniej i owocnej współpracy z centralną organizacją przyjmującą – Siegmundsburger Haus Werraquelle, z którą realizujemy z sukcesem projekty unijne od 2013 roku. Łącznie w ramach projektu Leonardo da Vinci i programu Erasmus+ do Niemiec wyjechało już ponad 100 osób (uczniowie i absolwenci naszej szkoły).
Przed wyjazdem uczestnicy brali udział w przygotowaniach zawodowo-mentalnych organizowanych w szkole i dodatkowych pozalekcyjnych zajęciach z języka niemieckiego. Uczestniczyli w warsztatach „Typowe potrawy na europejskich stołach” przeprowadzonych w szkolnej pracowni gastronomicznej, a także w warsztatach „Dynamika grupowego rozwiązywania konfliktów” oraz „Zdrowie w miejscu pracy”.
Uczestnicy i rodzice spotkali się również z przedstawicielami firmy Siegmundsburger Haus Werraquelle, panią Katarzyną Suchocką i dr. Manfredem Mullerem.
Każdy z uczestników przed wyjazdem otrzymał „Ocenę postępów zawodowych i mentalnych w ramach ECVET” oraz „Ocenę przygotowania językowego w ramach założeń systemu ECVET”.
Po powrocie ze stażu zagranicznego uczniowie otrzymają:
• dokument Europass Mobilność,
• Europass CV,
• Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET).
Wszystkie te certyfikaty/narzędzia pomogą uczniom w poszukiwaniu pracy na rynku krajowym, jak i zagranicznym oraz w skutecznym przejściu przez procedury rekrutacyjne u przyszłych pracodawców.
Życzymy uczestnikom powodzenia i zdobywania nowych międzynarodowych doświadczeń zawodowych !