Deklaracja dostępności została przygotowana w oparciu o przepisy obowiązującego prawa w szczególności:

1) Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

2) Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,

3) Warunkami technicznymi publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego “Deklaracji Dostępności” opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji – ich najnowszą wersją – dokument jest aktualizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ostatnia wersja 1.4 uwzględnia zmiany z 15.11.2019 r.

Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pz4seg.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony placówki http://pz4seg.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu dostępnej pod adresem http://pz4seg.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.12.2016 r.

Data ostatniej kluczowej aktualizacji: 01.10.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji dla osób niewidomych,
  • Dokumenty PDF mogą nie posiadać wersji przystosowanej dla osób niewidomych.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

  • Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020, zmodyfikowano dnia 01.10.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu dostępności z dnia 25.09.2020 r. wykonanej przez Pracownię Otus/Bartłomiej Filous.

Skróty klawiaturowe

Na stronie i podstronach http://pz4seg.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub uwagami co do jej funkcjonowania prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosłąw Hebda e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych

ul. Obozowa 39

32-600 Oświęcim

tel: 33 843 25 15

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich – http://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, ul. Obozowa 39, 32-600 Oświęcim nie oferuje specjalnych udogodnień związanych z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Żaden z pracowników Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych nie posługuje się językiem migowym.

Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego on-line.