„Jesteś wielki przez to, czym dzielisz się z innymi.”

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać
z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności.

Cele i założenia działalności:

 1. Działanie zgodnie z ideą i w duchu wolontariatu.
 2. Przygotowanie młodzieży do podejmowania prac wolontarystycznych.
 3. Organizowanie i wspieranie inicjatyw młodzieży w środowisku.
 4. Udział w ogólnopolskich akcjach pomocowych.
 5. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 6. Wspieranie rozwoju zainteresowań.
 7. Kształtowanie postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności.
 8. Wspieranie programów edukacyjno-wychowawczych środowiska szkolnego.
 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 10. Organizowanie czasu wolnego.

Działania szkolnych wolontariuszy:

 1. Zbiórka produktów żywnościowych przed Świętami Bożego Narodzenia z przeznaczeniem dla potrzebujących uczniów szkoły (listopad i grudzień).
 2. Zbiórka plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego.
 3. Pomoc w nauce dzieciom ze świetlicy środowiskowej prowadzonej przez księży salezjanów w Oświęcimiu oraz świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Jawiszowicach (cały rok szkolny).
 4. Praca w w/w świetlicy podczas ferii zimowych, organizacja i prowadzenie festynów dla dzieci.
 5. Coroczne odwiedziny podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Kobiet prowadzonego przez Siostry Serafitki. Młodzież w tym celu sama wykonuje upominki (czekoladowe babeczki i papierowe róże) - (8 marca).
 6. Pomoc przy wydawaniu posiłków podczas wigilii organizowanej przez Siostry Serafitki dla ubogich i bezdomnych (grudzień).
 7. Zbiórka używanej odzieży z przeznaczeniem dla pensjonariuszy noclegowni dla bezdomnych (cały rok szkolny).
 8. Zbiórka koców, ręczników, karmy z przeznaczeniem dla zwierząt ze schroniska (okres zimy).
 9. Odwiedziny z okazji św. Mikołaja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z upieczonymi przez uczniów mufinkami (6 grudnia).
 10. Organizowanie pomocy w nauce dla uczniów mających problemy w nauce (cały rok szkolny).
 11. Odwiedziny klas fryzjerskich w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Oświęcimiu i wykonywanie usług fryzjerskich dla pensjonariuszy (wiosna).
 12. Nauka udzielania pierwszej pomocy skierowana do dzieci w przedszkolach (cały rok szkolny).