Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zawarł porozumienie w sprawie organizacji udzielania świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego z podmiotami leczniczymi z terenu Oświęcimia

W oparciu o uregulowanie art.12 ust.3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami, Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zawarł porozumienie w sprawie organizacji udzielania świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego z podmiotami leczniczymi z terenu Oświęcimia:
 Centrum Medyczne Medicdent w Oświęcimiu, ul. Łukasza Górnickiego 1,
 Niepubliczny Specjalistyczny zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminna Stomatologia „Megastom   Oświęcim” w Oświęcimiu, ul. Żwirki i Wigury 5, ul. Garbarska 1,
 N.Z.O.Z. Prywatna Opieka Stomatologiczna Sp. J. D&M. Piastowicz w Oświęcimiu                           Pl. Kościuszki
Podmioty lecznicze wykonywać będą świadczenia  ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne do ukończenia 19 roku życia określone w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży  z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
Świadczenia, o których mowa realizowane będą w gabinecie stomatologicznym spełniającym wymagania określone w odrębnych przepisach w dniach i godzinach otwarcia gabinetu.