10.02.1998 r.

Pierwsze Targi Edukacyjne, w których uczestniczyła nasza szkoła.

16.02.1998 r.

Stanowisko głównej księgowej objęła Pani Irena Wąsik, a Pani Aneta Krawczyk objęła stanowisko kierownika administracyjnego.

1.03.1998 r.

Powołanie na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Pani mgr Krystyny Grabowskiej.

18.11.1998 r.

Inauguracyjne posiedzenie Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych.

1.01.1999 r.

Organem prowadzącym szkołę staje się Powiat Oświęcimski, a organem nadzorującym - Małopolski Kurator Oświaty.

1.09.1999 r.

Otwarcie Filii Centrum Kształcenia Dorosłych z Kęt w naszej szkole.

8.12.1999 r.

Uroczystość nadania Papieżowi Janowi Pawłowi II tytułu honorowego obywatela miasta Oświęcimia - współorganizatorem sesji była nasza szkoła.

17.03.2000 r.

Uczennica Teresa Biłek została najlepszym sprzedawcą w Polsce, wygrała konkurs na najlepszego sprzedawcę na szczeblu centralnym.

maj 2000 r.

Dziesięciolecie wymiany polsko-niemieckiej z Dachau.

15.10.2000 r.

Nadanie szkole imienia Komisji Edukacji Narodowej.

maj 2000 r.

Odbywanie praktyk zawodowych w Niemczech przez uczniów naszej szkoły.

3.09.2001 r.

Odznaczenie szkoły Medalem Miasta Oświęcim.

10.10.2001 r.

Odsłonięcie na Cmentarzu Parafialnym w Oświęcimiu tablicy upamiętniającej pracowników szkoły, którzy odeszli na zawsze.

13.10.2001 r.

40-lecie szkoły - uroczyste obchody.

14.12.2001 r.

Otwarcie Szkolnego Centrum Informacyjnego.

1.09.2002 r.

Powołanie na stanowisko wicedyrektora Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Pani mgr Ireny Wołodkowicz-Jekiełek.

1.09.2002 r.

Powstanie nowych szkół ponadgimnazjalnych - Liceum Profilowanego, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

październik 2002 r.

Nawiązanie kontaktów ze szkołą czeską z Frydka-Mistka, wymiana młodzieży.

13.06.2003 r.

Nawiązanie kontaktów ze szkołą niemiecką w Kerpen, wymiana młodzieży.

14.10.2003 r.

Podpisanie porozumienia o współpracę szkoły z  Akademią Ekonomiczną w Krakowie.