maj–czerwiec 2019 r.

udział w projekcie „Let youth be…” programu Erasmus+, wyjazd młodzieży na Słowację  w ramach wymiany polsko – słowacko - czeskiej

8 – 27 kwietnia 2019 r. przystąpienie do ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty
marzec 2019 r. wyjazd młodzieży na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie
28 września 2018 r. piknik integracyjny „Ziemniak i kabaczek tworzą ekstra smaczek”
 wrzesień 2018 r. udział młodzieży w wymianie polsko – ukraińskiej w Zakopanem w ramach projektu „Podobieństwa w różnorodności” 
 2018/2019 całoroczny pobyt wolontariuszek Sary Cuenca Unac z Hiszpanii i Berrin Dogan z Turcji 
 maj 2018 r. otrzymanie przez szkołę certyfikatu „Kuźni Talentów Kulinarnych” nadanego przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich
 kwiecień 2018 r. wyjazd uczniów klas turystycznych na Maderę w ramach projektu „Tourism 3.0”
 luty – marzec 2018 r. wyjazd młodzieży na praktykę zawodową do Niemiec w ramach programu Erasmus+
 listopad 2017 r. Festiwal Kuchni Staropolskiej
 październik 2017 r. gra miejska „Oświęcim niejedno ma imię”
 wrzesień 2017 r. piknik integracyjny „Cebula z ziemniakiem hula”
 1 września 2017 r. objęcie funkcji dyrektora szkoły przez panią Edytę Bogusz,
przejście nauczycieli oraz  klas technikum architektury krajobrazu z Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół 
 czerwiec 2017 r. pożegnanie przechodzącej na emeryturę pani dyrektor Bogusławy Bebak
 kwiecień 2017 r. dziesięcioro absolwentów kończy szkołę z dwoma tytułami: technika ekonomisty i technika rachunkowości
 marzec 2017 r. zajęcie przez Weronikę Bindę IV miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Turystyczno - Hotelarskim
 styczeń 2017 r. zajęcie przez technikum ekonomiczne pierwszego miejsca ex aequo w prestiżowym rankingu miesięcznika „Perspektywy” 
 30 września 2016 r. uroczyste otwarcie wyremontowanych obiektów sportowych (boisk i bieżni) połączone z piknikiem integracyjnym 

1961 r.

Otwarcie Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Handlowej w Oświęcimiu. Pierwszym dyrektorem był Jan Ślenzak. Grono Pedagogiczne liczyło 16 osób, uczniów było 145. Zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Szkołę opuściło 33 pierwszych absolwentów Zasadniczej Szkoły Handlowej. W latach 1962-1969 Dyrektorem szkoły był Stefan Chowaniec.

1965 r.

Powstał projekt techniczny nowego budynku szkolnego.

1966 r.

Pierwszy egzamin dojrzałości - przystąpiło 67 abiturientów. Uroczyste oddanie do użytku nowego budynku szkolnego.

1967 r.

Inauguracja pierwszego roku szkolnego w nowym budynku szkolnym. W związku z reformą szkolnictwa rozpoczęła naukę pierwsza klasa Liceum Ekonomicznego. W Technikum Ekonomicznym rozpoczęło naukę 7 klas, w Zasadniczej Szkole Handlowej - 3 klasy, w Zasadniczej Szkole Gastronomicznej - 6 klas, w Technikum Ekonomicznym dla Pracujących - 4 klasy. Razem 21 klas.

1969 r.

Dyrektorem został mgr Aleksander Krzysik.

1970 r.

Dyrektorem został mgr Bernard Miś, zastępcą dyrektora mgr Kazimierz Graboń. Grono Pedagogiczne liczyło 21 nauczycieli pełnozatrudnionych i 18 zatrudnionych w niepełnym wymiarze. W 20 klasach uczyło się 739 uczniów.

1971 r.

Jubileusz X-lecia Szkoły. Nadano jej imię Janka Krasickiego. Odsłonięto tablicę pamiątkową, przekazano sztandar ufundowany przez zakłady opiekuńcze.

1973 r.

Zastępcą dyrektora został mgr Kazimierz Kłosowski (mgr Kazimierz Graboń został dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego).

1974 r.

Utworzony został Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. W skład Zespołu weszły następujące szkoły: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży pracującej, Liceum Ekonomiczne dla Pracujących, Technikum Gastronomiczne dla Pracujących. Powstało Policealne Studium Zawodowe oraz filia Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej.

1976 r.

Na stanowisko zastępcy dyrektora powołana została mgr Bronisława Zachara - Szewczyk.

1977 r.

Otwarcie Izby Pamięci i Tradycji.

1979 r.

Zastępcą dyrektora został mgr Władysław Kwaśny.

1981 r.

Zespół Szkół rozrósł się do 43 oddziałów. XX-lecie Szkoły. Szczep ZHP "Czwartacy" otrzymał sztandar.

1982 r.

Na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego została powołana mgr inż. Barbara Sapyta.

1985 r.

Po 15 latach pełnienia funkcji dyrektora Szkoły odszedł na emeryturę mgr Bernard Miś. Dyrektorem został mgr Kazimierz Kłosowski, a zastępcą dyrektora mgr Mirosław Dudek.

1989 r.

Jubileusz XXV-lecia Szkoły. Przekazanie nowego sztandaru.

1990 r.

Na emeryturę przeszła mgr Bronisława Zachara-Szewczyk. Kierownikiem wydziału dla klas licealnych została mgr Irena Wołodkowicz-Jekiełek. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o rezygnacji z imienia Janka Krasickiego jako patrona Szkoły. W szkole wprowadzono naukę religii.

1991 r.

Otwarcie Liceum Handlowego. Uruchomienie pracowni komputerowej.

1992 r.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych składa się z 43 oddziałów. Grono Pedagogiczne liczy 46 nauczycieli pełnozatrudnionych, 5 zatrudnionych w niepełnym wymiarze oraz 3 księży katechetów. Na stanowisko pedagoga szkolnego zostaje powołana mgr Barbara Snażyk.

1997 r.

Zmarł długoletni dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych mgr Kazimierz Kłosowski.

1998 r.

Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych został mgr Władysław Kwaśny.

 

10.02.1998 r.

Pierwsze Targi Edukacyjne, w których uczestniczyła nasza szkoła.

16.02.1998 r.

Stanowisko głównej księgowej objęła Pani Irena Wąsik, a Pani Aneta Krawczyk objęła stanowisko kierownika administracyjnego.

1.03.1998 r.

Powołanie na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Pani mgr Krystyny Grabowskiej.

18.11.1998 r.

Inauguracyjne posiedzenie Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych.

1.01.1999 r.

Organem prowadzącym szkołę staje się Powiat Oświęcimski, a organem nadzorującym - Małopolski Kurator Oświaty.

1.09.1999 r.

Otwarcie Filii Centrum Kształcenia Dorosłych z Kęt w naszej szkole.

8.12.1999 r.

Uroczystość nadania Papieżowi Janowi Pawłowi II tytułu honorowego obywatela miasta Oświęcimia - współorganizatorem sesji była nasza szkoła.

17.03.2000 r.

Uczennica Teresa Biłek została najlepszym sprzedawcą w Polsce, wygrała konkurs na najlepszego sprzedawcę na szczeblu centralnym.

maj 2000 r.

Dziesięciolecie wymiany polsko-niemieckiej z Dachau.

15.10.2000 r.

Nadanie szkole imienia Komisji Edukacji Narodowej.

maj 2000 r.

Odbywanie praktyk zawodowych w Niemczech przez uczniów naszej szkoły.

3.09.2001 r.

Odznaczenie szkoły Medalem Miasta Oświęcim.

10.10.2001 r.

Odsłonięcie na Cmentarzu Parafialnym w Oświęcimiu tablicy upamiętniającej pracowników szkoły, którzy odeszli na zawsze.

13.10.2001 r.

40-lecie szkoły - uroczyste obchody.

14.12.2001 r.

Otwarcie Szkolnego Centrum Informacyjnego.

1.09.2002 r.

Powołanie na stanowisko wicedyrektora Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Pani mgr Ireny Wołodkowicz-Jekiełek.

1.09.2002 r.

Powstanie nowych szkół ponadgimnazjalnych - Liceum Profilowanego, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

październik 2002 r.

Nawiązanie kontaktów ze szkołą czeską z Frydka-Mistka, wymiana młodzieży.

13.06.2003 r.

Nawiązanie kontaktów ze szkołą niemiecką w Kerpen, wymiana młodzieży.

14.10.2003 r.

Podpisanie porozumienia o współpracę szkoły z  Akademią Ekonomiczną w Krakowie.

 

24.06.2003 r.

W szkole odbyła się po raz pierwszy konferencja "Światowy Dzień Turystyki w Oświęcimiu".

6.11.2003 r.

Szkoła przystąpiła do programu zdrowotnego „Różowa Wstążeczka”.

luty 2004 r.

Uczeń szkoły, Paweł Czarnik został laureatem Powiatowego Konkursu Informatycznego.

16.04.2004 r.

Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, cukiernik oraz dla technikum.

13.09.2004 r.

Szkoła zajęła 2 miejsce w konkursie "Budowanie Potencjału - Lokalne Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia" w ramach programu Phare 2001 "Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich". Powstały SZOP - Szkolny Ośrodek Przedsiębiorczości i SZOK - Szkolny Ośrodek Kariery, które mają zaktywizować młodzież i pomóc w kreowaniu własnej przyszłości i drogi zawodowej.

16.10.2004 r.

Udział uczniów szkoły w "Marszu Życia i Nadziei".

30.06.2004 r.

Szkoła została członkiem Małopolskiej Izby Hotelarskiej „Greminium”.

4.02.2005 r.

W etapie wojewódzkim ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik zwyciężyli uczniowie naszej szkoły Paweł Gałgan - piekarz i Otylia Babik - cukiernik.

10.03.2005 r.

W ramach realizacji projektu "Aktywność szansą na przyszłość" uczniowie naszej szkoły wzięli udział w "Dniu Przedsiębiorczości".
kwiecień 2005 Uczniowie klas Liceum Profilowanego (na podbudowie gimnazjum) i Technikum przystąpili do nowej matury.

maj 2005 r.

Uczniowie klas Liceum Profilowanego (na podbudowie gimnazjum) i Technikum przystąpili do nowej matury.

23-25.05.2005 r.

Nasza szkoła (po raz 3) przeprowadziła międzyszkolną wymianę młodzieży z Gymnaziem s stredni odbornou skolou T.G. Masaryka z Frydka Mistka.

23.06.2005 r.

Nawiązanie współpracy ze szkołą w Saint Chamond we Francji, gdzie uczniowie Technikum Hotelarskiego odbyli praktykę zawodową.

7.11.2005 r.

Otrzymanie certyfikatu „Szkoły promującej zdrowie”.

9.01.2006 r.

W szkole odbył się po raz pierwszy Dzień Maturzysty.

31.05.2006 r.

Otwarcie drugiej, nowoczesnej pracowni komputerowej.

listopad 2006 r.

12 osobowa grupa młodzieży z Włoch odbywała praktyki zawodowe wspólnie z naszymi uczniami w zakładach współpracujących ze szkołą.

czerwiec 2007 r.

Na emeryturę przeszli: wieloletni kierownik szkolenia praktycznego mgr inż. Barbara Sapyta, wicedyrektor Krystyna Grabowska oraz dyrektor Władysław Kwaśny.

wrzesień 2007 r.

Dyrektorem Powiatowego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych została mgr Bogusława Bebak.
Po
wołanie na stanowisko wicedyrektora mgr Małgorzaty Cyran, oraz na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego mgr Teresy Frączek.

 

28.09-1.10.2007 r. Czterech uczniów naszej szkoły uczestniczyło w Międzynarodowym Święcie Chleba we włoskim mieście Savigliano, prezentując polskie wyroby piekarskie i cukiernicze.
21.02.2008 r.

Po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Dzień Aktywnego Absolwenta.

5.06.2008 r.

Powiatowy Zespół Nr 4 przyłączył się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła bez przemocy”.

wrzesień 2008 r.

4 uczennice z klasy IV Technikum Hotelarskiego odbywały miesięczny staż w hotelach francuskich, w położonych w Alpach miejscowościach Les Hauches oraz Chamonix.

3 listopada 2008 r. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Paulina Buchała, uczennica klasy IV TE.
5 listopada 2008 r. Szkoła została zwycięzcą tegorocznej V edycji konkursu „Oświęcim dla turysty”, zdobywając Puchar Przechodni Prezydenta Miasta Oświęcimia.
grudzień 2008 r. Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji „Szlachetna paczka”.
5 lutego 2009 r. Po raz pierwszy nasza szkoła zorganizowała warsztaty dla gimnazjalistów: „Twój zawód – Twoja przyszłość”.
24-25 marca 2009 r. Prezentowaliśmy ofertę szkoły na jubileuszowych, X Powiatowych Targach Edukacyjnych
2 kwietnia 2009 r. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Dniu Przedsiębiorczości, organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy Prezydenta RP.
17-18 kwietnia 2009 r. Uczniowie klasy IV TE, Beata Gacek i Wojciech Kolasa, uczestniczyli w zawodach centralnych XIV Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich i uzyskali tytuł finalisty.
3-4 czerwca 2009 r.

Szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego „Katyń… Ocalić od zapomnienia”. Na terenie naszej szkoły zasadziliśmy Dąb Pamięci dla uczczenia zamordowanego w Katyniu aspiranta Policji Państwowej, Michała Ptaszkowskiego.

5 czerwca 2009 r.

Cała społeczność szkolna wzięła udział w happeningu przeciwko agresji w ramach Dnia „Szkoła bez przemocy”.

czerwiec 2009 r. Szkoła uczestniczyła w edukacyjnym programie Unii Europejskiej eTwinning, a nasz projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości.

 

wrzesień 2009 r. Dwudziestolecie wymiany ze szkołą z Dachau. Spotkanie z udziałem pani konsul Elżbiety Sobotki, burmistrza Petera Burgela, starosty Hansjorga Christmanna oraz przedstawiciela Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pani Natalii Hoffmann. Szczególne podziękowania skierowano w stronę Roberta Baarasa, byłego nauczyciela ze szkoły w Dachau, który był pomysłodawcą wymiany i prowadził ją przez wiele lat.
8 kwietnia 2010 r.  

W OCK młodzież naszej szkoły przygotowała powiatową akademię w 5 rocznicę śmierci Jana Pawła II. Przedstawienie pod tytułem „Spotkanie z Wujkiem”, nawiązywało do wakacyjnych wyjazdów Karola Wojtyły i młodzieży studenckiej na spływy kajakowe.

23 kwietnia 2010 r. Odbyła się miejska akademia z okazji rocznicy zbrodni katyńskiej. Przedstawieniem „Prawda i pamięć” uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły uczcili pamięć ponad 21 tysięcy Polaków zamordowanych w Lesie Katyńskim.

23 kwietnia 2010 r.

Uczeń klasy III TKH, Bartosz Golasik, zajął VII miejsce w finale Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich we Wrocławiu i uzyskał tytuł laureata.
1-7 maja 2010 r.

Comenius. W ciągu całego roku szkolnego 2009/ 2010 szkoła uczestniczyła w ramach programu Comenius w Partnerskim Projekcie Szkół „Wykorzystanie aromatycznych ziół i przypraw w tradycyjnych przepisach”. Jest on realizowany przez 9 szkół z Francji, Belgii, Rumunii, Włoch, Cypru, Turcji oraz Polski od września 2009 r. i będzie trwał do czerwca 2011 r. W terminie 1 -7 maja 2010 r. 3 grupy liczące po 6 uczniów wyjechały do 3 szkół partnerskich: do Turcji, Rumunii i na Cypr.

maj 2010 r. 20-lecie wymiany z Dachau. Dalszy ciąg obchodów dwudziestolecia wymiany. W MDSM w Oświęcimiu zorganizowano uroczyste spotkanie z udziałem wicestarosty Józefa Krawczyka, wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Beaty Karkoszki, emerytowanego dyrektora PZ4 SEG Władysława Kwaśnego, inicjatorki wymiany ze strony polskiej Stanisławy Zajas oraz obecnej dyrektor, Bogusławy Bebak.
11 czerwca 2010 r. Projekt naszej szkoły „Tastes of Europe” znalazł się w gronie laureatów konkursów programu eTwinning i zajął II miejsce w swojej kategorii.
27.09-1.10.2010 r. wycieczka klas turystycznych do Paryża
12-14 kwietnia 2011 r. 8 miejsce Małgorzaty Drabczyk w finale ogólnopolskiej III Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w Kołobrzegu
14 kwietnia 2011 r. koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego „A my nie chcemy uciekać stąd…” w Oświęcimskim Centrum Kultury w wykonaniu uczniów i absolwentów naszej szkoły pod opieką Jarosława Górnickiego
2011/2012 r. udział w programie „Szkoła z klasą 2.0”
1 września 2011 r. powołanie na stanowisko wicedyrektora szkoły Alicji Haj
6–7 października 2011 r. uroczystości jubileuszowe 50-lecia szkoły
10 listopada 2011 r. nadanie tytułu oraz wpisanie w poczet Klubu Przodujących Szkół
29 lutego 2012 r.

I miejsce Patrycji Piotrowskiej z klasy IV TOT w konkursie „Znaczenie turystyki w rozwoju regionalnym” zorganizowanym prze Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz nagroda - trzy lata bezpłatnych studiów na WSTiE

17–20 kwietnia 2012 r.

udział Małgorzaty Ligas w finale Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w Kołobrzegu

26 kwietnia 2012 r. koncert Czas Bardów w Oświęcimskim Centrum Kultury przygotowany przez uczniów i absolwentów pod kierunkiem Jarosława Górnickiego
czerwiec 2012 r.

konkurs na dyrektora szkoły, wybór na drugą kadencję pani Bogusławy Bebak

wrzesień 2012 r. wprowadzenie do technikum nowego zawodu - technik organizacji reklamy
1 luty 2013 r. wizyta biskupa Piotra Gregera
22 marca 2013 r. Koncert finałowy I Szkolnego Konkursu Piosenek Jacka Kaczmarskiego
wrzesień-grudzień 2013 r.

projekt dla absolwentów „Uczenie się przez całe życie – staż w Niemczech”

październik 2013 r. otrzymanie certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”
styczeń 2014 r. I miejsce drużynowo i indywidualnie w X edycji konkursu „Oświęcim dla turysty”

 

1 czerwca 2016 r.

piknik „Czas na zdrowie”

czerwiec 2016 r.

Bartłomiej Grinke z III TGa finalistą XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK w Zielonce koło Warszawy

maj 2016 r.

Aleksandra Szulc z III TGb w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Zielona Budka Master Challenge” w Ostródzie

28-29 kwietnia 20016 r.

wycieczka klas turystyczno – hotelarskich do Pragi

22 kwietnia 2016 r.

Europejski Dzień Śniadania, czyli szwedzki stół przygotowany przez uczniów dla uczniów

kwiecień 2016 r.

Paweł Rola z III TE finalistą I Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich

marzec 2016 r.

umowa patronacka z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie

luty – marzec 2016 r.

wyjazd uczniów klas hotelarskich i gastronomicznych na praktyki zawodowe w Niemczech w ramach projektu Erasmus +

luty 2016 r.

otwarcie sklepiku szkolnego „Pod Czwórką” prowadzonego przez uczniów

2016 r.

Wprowadzenie innowacji pedagogicznej w zawodzie technik ekonomista

listopad 2015 r.
Klaudia Waksmundzka i Paulina Talaga finalistkami III Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” w Krakowie
listopad 2015 r. realizacja projektu „Pochwała buraka”
październik 2015 r. otwarcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego – technik rachunkowości   dla uczniów klas trzeciej i czwartej technikum ekonomicznego
29 września 2015 r. „Jego Wysokość Ziemniak” - piknik integracyjny dla uczniów i nauczycieli
kwiecień 2015 r.
wycieczka klas turystycznych do Budapesztu
kwiecień 2015 r. 8. miejsce Joanny Waligóry z klasy III TOT w etapie centralnym II Olimpiady Wiedzy o Turystyce
kwiecień 2015 r.

Klaudia Kurasiak z IV TEG zostaje finalistką III Ogólnopolskiej Olimpiady o Bankach

marzec 2015 r.

otwarcie jednostki mieszkalnej hotelu „Ekonomik”

2015 r.

Udział w programie Erasmus + „Praktyka zagraniczna w hotelu – mój start w życie zawodowe”

marzec 2014 r.

otwarcie sali fitness, udział w projekcie „Trzymaj formę”

kwiecień 2014 r.

Karolina Budka z IV TOT w ścisłym finale I Olimpiady Wiedzy o Turystyce zwycięstwo drużyny w konkursie Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości w etapie wojewódzkim w Krakowie oraz w ogólnopolskim finale w Łodzi

czerwiec 2014 r.
egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie po raz pierwszy w klasach drugich technikum

październik 2014 r.

otwarcie nowej pracowni obsługi klienta.
grudzień 2014 r.

wyjazd studyjny uczennic do Parlamentu Europejskiego – nagroda za zwycięstwo w konkursie Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości