1961 r.

Otwarcie Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Handlowej w Oświęcimiu. Pierwszym dyrektorem był Jan Ślenzak. Grono Pedagogiczne liczyło 16 osób, uczniów było 145. Zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Szkołę opuściło 33 pierwszych absolwentów Zasadniczej Szkoły Handlowej. W latach 1962-1969 Dyrektorem szkoły był Stefan Chowaniec.

1965 r.

Powstał projekt techniczny nowego budynku szkolnego.

1966 r.

Pierwszy egzamin dojrzałości - przystąpiło 67 abiturientów. Uroczyste oddanie do użytku nowego budynku szkolnego.

1967 r.

Inauguracja pierwszego roku szkolnego w nowym budynku szkolnym. W związku z reformą szkolnictwa rozpoczęła naukę pierwsza klasa Liceum Ekonomicznego. W Technikum Ekonomicznym rozpoczęło naukę 7 klas, w Zasadniczej Szkole Handlowej - 3 klasy, w Zasadniczej Szkole Gastronomicznej - 6 klas, w Technikum Ekonomicznym dla Pracujących - 4 klasy. Razem 21 klas.

1969 r.

Dyrektorem został mgr Aleksander Krzysik.

1970 r.

Dyrektorem został mgr Bernard Miś, zastępcą dyrektora mgr Kazimierz Graboń. Grono Pedagogiczne liczyło 21 nauczycieli pełnozatrudnionych i 18 zatrudnionych w niepełnym wymiarze. W 20 klasach uczyło się 739 uczniów.

1971 r.

Jubileusz X-lecia Szkoły. Nadano jej imię Janka Krasickiego. Odsłonięto tablicę pamiątkową, przekazano sztandar ufundowany przez zakłady opiekuńcze.

1973 r.

Zastępcą dyrektora został mgr Kazimierz Kłosowski (mgr Kazimierz Graboń został dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego).

1974 r.

Utworzony został Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. W skład Zespołu weszły następujące szkoły: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży pracującej, Liceum Ekonomiczne dla Pracujących, Technikum Gastronomiczne dla Pracujących. Powstało Policealne Studium Zawodowe oraz filia Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej.

1976 r.

Na stanowisko zastępcy dyrektora powołana została mgr Bronisława Zachara - Szewczyk.

1977 r.

Otwarcie Izby Pamięci i Tradycji.

1979 r.

Zastępcą dyrektora został mgr Władysław Kwaśny.

1981 r.

Zespół Szkół rozrósł się do 43 oddziałów. XX-lecie Szkoły. Szczep ZHP "Czwartacy" otrzymał sztandar.

1982 r.

Na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego została powołana mgr inż. Barbara Sapyta.

1985 r.

Po 15 latach pełnienia funkcji dyrektora Szkoły odszedł na emeryturę mgr Bernard Miś. Dyrektorem został mgr Kazimierz Kłosowski, a zastępcą dyrektora mgr Mirosław Dudek.

1989 r.

Jubileusz XXV-lecia Szkoły. Przekazanie nowego sztandaru.

1990 r.

Na emeryturę przeszła mgr Bronisława Zachara-Szewczyk. Kierownikiem wydziału dla klas licealnych została mgr Irena Wołodkowicz-Jekiełek. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o rezygnacji z imienia Janka Krasickiego jako patrona Szkoły. W szkole wprowadzono naukę religii.

1991 r.

Otwarcie Liceum Handlowego. Uruchomienie pracowni komputerowej.

1992 r.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych składa się z 43 oddziałów. Grono Pedagogiczne liczy 46 nauczycieli pełnozatrudnionych, 5 zatrudnionych w niepełnym wymiarze oraz 3 księży katechetów. Na stanowisko pedagoga szkolnego zostaje powołana mgr Barbara Snażyk.

1997 r.

Zmarł długoletni dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych mgr Kazimierz Kłosowski.

1998 r.

Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych został mgr Władysław Kwaśny.