INFORMACJA ZWIĄZANA Z WEJŚCIEM W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców i pełnoletnich uczniów):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci (dane osobowe) jest Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim ul. Obozowa 39 (Szkoła);
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu jest Pan Wiesław Kmak.

  Dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. St. Wyspiańskiego 10, tel. 33 844-96-41;

 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia, a więc za Państwa zgodą, w celach określonych każdorazowo w przekazywanych przez Państwa formularzach zgody.
  2. art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze czyli realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i regulaminach Szkoły oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej (ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1646))
 4. W przypadku przekazywania danych zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje oraz osoby wskazane każdorazowo w formularzach zgody na przetwarzanie danych;
 5. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia: przez okres wskazany w formularzu zgody; w przypadku gdy w dotychczasowych formularzach zgody taki okres nie został wskazany; najpóźniej do zakończenia nauki ucznia w Szkole;
  2. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia: przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez administratora;
 6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (w przypadku danych, o których mowa w pkt. 3b), lub warunkiem umownym (w przypadku danych, o których mowa w pkt. 3a), ewentualne konsekwencje nieudzielenia zgody podane są na właściwym formularzu zgody;
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 10. Jeżeli Państwa dane będą przekazywane do państw trzecich, będzie to każdorazowo wymagało od Państwa wyrażenia zgody.

 

Data 9.11.2018
Wielkość pliku 73.49 KB
Pobierz 551