Pedagodzy

  • prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
  • diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole celem rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb uczniów,
  • podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
  • minimalizują skutki zaburzeń zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
  • inicjują i prowadzą działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
  • pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
  • organizują i udzielają pomocy rodzicom/opiekunom uczniów prowadząc rozmowy indywidualne i terapie rodzinne,
  • organizują i wspierają pracę w wolontariacie uczniów.

 

Dyżury Pedagogów szkolnych w roku szkolnym 2020/2021

 

Pedagog
mgr
Maria Wróblewska

Pedagog
mgr Małgorzata Janeczko

poniedziałek 12:00 - 17:00 8:00 - 12:00
wtorek 8:00 - 12:00 12:00 - 17:00
środa 8:00 - 12:00

 12:00 - 17:00

czwartek 12:00 - 17:00 8:00 - 12:00
piątek 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00