Pedagodzy

  • prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
  • diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole celem rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb uczniów,
  • podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
  • minimalizują skutki zaburzeń zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
  • inicjują i prowadzą działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
  • pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
  • organizują i udzielają pomocy rodzicom/opiekunom uczniów prowadząc rozmowy indywidualne i terapie rodzinne,
  • organizują i wspierają pracę w wolontariacie uczniów.

 

Dyżury Pedagogów szkolnych w roku szkolnym 2016/2017

 

Pedagog
mgr
Maria Wróblewska

Pedagog
mgr Małgorzata Janeczko

poniedziałek 8:40 - 13:40 12:20 - 17:20
wtorek 11:20 - 17:20 7:10 - 12:10
środa 8:40 - 13:40

 12:20 - 17:20

czwartek 12:00 - 16:00 12:20 - 17:20
piątek 8:40 - 11:40 7:10 - 12:10